Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 – 2020
Thứ hai, 07 Tháng 3 2016 16:07
và khai thác thuận lợi nguồn thông tin xúc tiến thương mại chính thống, có chất lượng. Đó là mục tiêu chính của Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 – 2020 vừa được Chính phủ ban hành tháng 2/2016, tại Quyết định số 228/QĐ-TTg.
Đề án được xây dựng nhằm mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thông tin xúc tiến thương mại thông qua đổi mới về mô hình, phương thức, cơ chế tài chính thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng nguồn thông tin xúc tiến thương mại đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin xúc tiến thương mại; huy động tối đa các nguồn lực, trong đó ưu tiên các nguồn lực ngoài Nhà nước để phục vụ hoạt động thông tin xúc tiến thương mại.
alt
Đối tượng thực hiện Đề án gồm: Cơ quan xúc tiến thương mại trung ương, địa phương; cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam ở nước ngoài; hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan.
Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án bao gồm:
1. Đổi mới phương thức thực hiện thông tin xúc tiến thương mại:
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu xúc tiến thương mại quốc gia trên cơ sở xây mới và kết nối, chiết xuất thông tin từ các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan hiện hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức kinh tế và thương nhân nước ngoài... trong việc tiếp cận, khai thác.  Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc kết nối, trao đổi, khai thác thông tin xúc tiến thương mại…
2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác thông tin xúc tiến thương mại:
Tổ chức đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng thông tin xúc tiến thương mại cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương và địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu để đáp ứng yêu cầu thực tế...
3. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng thông tin xúc tiến thương mại:
 Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh hoạt động thu thập, trao đổi, mua bán thông tin xúc tiến thương mại từ các tổ chức kinh tế, thương mại và chuyên ngành xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước để cập nhật vào cơ sở dữ liệu xúc tiến thương mại quốc gia. Xây dựng các báo cáo chuyên đề xúc tiến thương mại đối với từng thị trường, ngành hàng, sản phẩm để cung cấp cho các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đối tác trong và ngoài nước. Hệ thống hóa, phân loại thông tin xúc tiến thương mại theo tính chất của thông tin, theo thị trường, ngành hàng phù hợp với yêu cầu thực tế...
4. Đổi mới cơ chế tài chính cho công tác thông tin xúc tiến thương mại
Nghiên cứu, từng bước chuyển dịch vụ cung cấp thông tin xúc tiến thương mại thành dịch vụ công theo quy định của pháp luật hiện hành. Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác thông tin xúc tiến thương mại; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng phần mềm thu thập, xử lý thông tin xúc tiến thương mại, hệ thống đào tạo trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành...
5. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin xúc tiến thương mại:
Xây dựng phương án liên kết giữa cơ quan xúc tiến thương mại Trung ương và địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp trong thu thập, lưu trữ, cung cấp thông tin xúc tiến thương mại...
Kinh phí thực hiện Đề án được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước; đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn xã hội hoá và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có năng lực, điều kiện phù hợp đóng góp kinh phí và được khai thác, hưởng lợi ích từ các hoạt động trong khuôn khổ Đề án theo quy định của pháp luật hiện hành.
Các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đề xuất các nội dung hoạt động nhằm góp phần nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại, phối hợp với Bộ Công Thương trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp của Đề án./.

Nam Tử (tổng hợp)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

   
 

 

Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương