VBA góp ý kiến về chính sách liên quan đến ngành Đồ uống
Thứ bảy, 13 Tháng 8 2016 16:23
liên quan đến ngành như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư về thuế; Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công thương…
Kiến nghị về cách tính thuế TTĐB
Sau khi tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp hội viên, VBA đã có công văn gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các bộ ngành liên quan kiến nghị điều chỉnh một số quy định chưa phù hợp trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư về thuế. Tại Điểm b Khoản 1 dự thảo Thông tư có quy định “Trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ 8% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, nhập khẩu bán ra”.
VBA đề nghị Bộ Tài chính xác định rõ cơ sở của việc quy định tỷ lệ 8% so với giá bình quân trong tháng (quy định tại Điểm b, Khoản 1) để các doanh nghiệp có thể xây dựng được chiến lược giá phù hợp với luật định. Thực tế hiện nay, ở một số doanh nghiệp như SABECO, tỷ lệ chi phí khâu lưu thông hàng hóa trên doanh thu của doanh nghiệp là từ 10-15%. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính xem xét xác định tỷ lệ này là 10% để bảo đảm cho các doanh nghiệp bù đắp các chi phí trong khâu lưu thông. Nội dung quy định này cũng chưa phù hợp bởi nếu trong tháng mà đơn vị có điều chỉnh tăng giá bán thì họ sẽ phải  điều chỉnh lại giá tính thuế cho hàng hóa. Thông tư cũng chưa làm rõ được giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá của đơn vị nào bán ra, giá do cơ sở sản xuất bán ra hay các cơ sở thương mại liên quan (mẹ-con, con-con, liên kết) hay của cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp bán ra?
alt
VBA phối hợp với VCCI tổ chức Tọa đàm về thuế tiêu thụ đặc biệt.
VBA cũng đề nghị Bộ Tài chính cần có quy định về việc xác định giá tính thuế của cơ sở sản xuất; có hướng dẫn cụ thể về việc kê khai nộp thuế, đơn vị căn cứ những hồ sơ pháp lý nào khi sử dụng giá bán của công ty khác để kê khai thuế cho cơ sở sản xuất; có quy định cụ thể cơ sở tính, phương pháp xác định giá bình quân trong tháng nhằm tránh cách hiểu không thống nhất trong việc xác định giá bình quân khi tính thuế giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế; xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán ra của cơ sở sản xuất, nhằm tránh tình trạng áp dụng giá của cơ sở khác để tính thuế cho cơ sở này có thể dẫn đến sự không thống nhất về cách xác định giá tính thuế TTĐB giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế. Đồng thời có hướng dẫn rõ cách xác định hoặc định nghĩa cụ thể về giá bán của cơ sở nhập khẩu để làm cơ sở tính thuế TTĐB.
Nên thực hiện theo phương án 2 của Dự thảo Thông tư về kê khai, nộp thuế TTĐB “Cơ sở nhập khẩu khi bán hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB thì thực hiện kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu”.
Không nên bia vào danh mục mặt hàng kinh doanh có điều kiện
Liên quan đến dự thảo Nghị định do Bộ Công Thương chuẩn bị trình Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương, trong đó có quy định về điều kiện đối với sản xuất kinh doanh bia, VBA đã có ý kiến kiến nghị sau:
Trong quá trình góp ý kiến đối với dự án Luật Đầu tư, VBA đã kiến nghị và đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội đưa bia ra khỏi nhóm đầu tư kinh doanh có điều kiện (trước đó quy định tại số thứ tự 50 trong Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là: “Kinh doanh rượu, bia”) và đã được Quốc hội nhất trí không đưa bia vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và dòng số 50 chỉ còn là: “Kinh doanh rượu” vì bia là một sản phẩm rất thông dụng trong đời sống hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, tại số thứ tự 54 trong Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện lại có quy định: Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 của Luật An toàn thực phẩm thì Bộ Công Thương được Quốc hội giao trách nhiệm: “Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ”.
Nếu theo quy định của Luật An toàn thực phẩm thì kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương gồm sáu loại là: Rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ. Dự thảo Nghị định của Chính phủ khi quy định đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện lại chỉ quy định đối với ba ngành là: bia, sữa chế biến và dầu thực vật, không quy định đối với nước giải khát, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác. 
Vì vậy, nếu Nghị định này không có điều chỉnh đối với các ngành nghề: nước giải khát, sản phẩm chế biến bột và các thực phẩm khác hay không thì chưa đầy đủ đối với các ngành nghề kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương. Do đó, cần có sự thống nhất các quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với kinh doanh thực phẩm trong Luật Đầu tư và Luật An toàn thực phẩm.
Đối với các quy định về điều kiện kinh doanh bia trong dự thảo Nghị định của Chính phủ do Bộ Công Thương chuẩn bị. Đây là các nội dung được nâng lên từ Thông tư số 53/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia. Vì vậy, đề nghị xem xét các quy định về điều kiện kinh doanh và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm có trùng nhau không?
Nếu các nội dung của hai điều kiện này là một thì có sự không thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật An toàn thực phẩm vì: Luật Đầu tư quy định chỉ có Chính phủ mới có thẩm quyền quy định về điều kiện kinh doanh còn tại Điều 6 của Luật An toàn thực phẩm thì: “Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm an toàn đối với sức khoẻ, tính mạng con người” và thẩm quyền ban hành là “Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương” theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Luật An toàn thực phẩm.
Nếu hai quy định về điều kiện này không trùng nhau thì cần phải có quy định phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bia cũng như các ngành nghề kinh doanh thực phẩm khác thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương.
Từ các phân tích trên đây, VBA đề nghị không xếp bia vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và đưa bia ra khỏi danh mục này.

Minh Thu (tổng hợp)
 


Tìm chúng tôi trên Facebook
  

Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3608
mod_vvisit_counterHôm qua19121
mod_vvisit_counterTuần này22729
mod_vvisit_counterTuần trước147417
mod_vvisit_counterTháng này246840
mod_vvisit_counterTháng trước608941
mod_vvisit_counterTất cả32877818
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
THS. Nguyễn Tiến Vỵ
Văn Thanh Liêm
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương