Nghị quyết Ban Thường vụ Hiệp hội Bia - Rượu - NGK VN mở rộng (9/8/2013)