Tổng quan thị trường Bia trên thế giới

28/02/2023 - 10:35 AM
919 lượt xem
Cỡ chữ
 
Barth Haas – Report
Báo cáo mùa vụ 2020 - 2021

 
Sản lượng Bia trên thế giới 2020,2021: Tổng hợp 5 Châu Lục (Âu, Mỹ, Châu Phi, Châu Úc, Á) 172 nước.

Ngày càng khó có được số liệu chính xác về sản lượng bia ở từng quốc gia. Ngoài sự khác biệt đáng kể trong số liệu sản xuất do các nguồn cung ứng khác nhau. Sản lượng sản xuất được chỉ ra dưới đây số là ước tính dựa trên cơ sở giám sát chặt chẽ của các dữ liệu và đánh giá của Barth Haas.

Sản lượng Bia thế giới 2020 -2021 Châu Âu – Châu Mỹ
 
Europe (Châu Âu) America (Châu Mỹ)
Ranking
Xếp hạng
Country
Quốc gia
2020 2021 Ranking
Xếp hạng
Country
Quốc gia
2020 2021
5 Germany 87,027 85,443 2 USA ** 203,813 203,565
6 Russia 79,500 82,124 3 Brazil 132,800 143,000
9 United Kingdom 32,217 38,399 4 Mexico 126,900 134,700
10 Poland 39,066 38,200 13 Colombia 25,300 26,093
11 Spain 34,738 38,000 15 Canada 22,674 22,867
14 Belgium 23,573 25,000 * 21 Argentina 17,823 19,087
16 France 21,600 22,200 * 28 Peru 12,200 14,010
17 Netherlands 22,140 22,086 32 Chile 9,800 10,350
19 Czech Republic 20,122 19,600 40 Ecuador 5,845 6,113
22 Ukraine 17,970 17,071 41 Dominican Republic 3,996 * 5,952
24 Romania 16,750 16,600 45 Guatemala 2,950 * 5,400
25 Italy 15,829 16,600 58 Bolivia 4,230 3,530
33 Austria 9,562 9,851 68 Panama 3,230 3,262
34 Turkey 8,660 9,330 69 Venezuela 1,745 3,149
38 Portugal 6,600 6,800 70 Paraguay 3,030 3,050 *
39 Ireland 7,100 6,400 * 78 Cuba 2,340 2,300 *
42 Denmark 5,874 5,900 * 87 Costa Rica 1,720 1,735 *
43 Hungary 5,378 5,568 89 Nicaragua 1,420 1,434 *
46 Serbia 5,500 * 5,000 * 95 El Salvador 1,200 1,218 *
48 Bulgaria 4,570 4,900 * 97 Puerto Rico 860 1,117
50 Sweden 4,143 4,500 * 100 Uruguay 1,040 1,040 *
52 Belarus/White Russia 4,301 4,344 101 Honduras 1,000 * 1,000 *
55 Greece 3,377 3,700 * 106 Jamaica 900 * 900 *
60 Finland 3,571 3,472 114 Trinidad 580 580
62 Slovakia 3,034 3,400 * 122 Guyana 380 380
63 Switzerland 3,404 3,382 137 Haiti 195 * 195 *
65 Norway 3,039 3,300 141 St. Lucia 175 175
67 Croatia 2,965 3,267 147 Bahamas 148 * 148 *
76 Lithuania 2,540 * 2,500 * 148 Dutch Antilles 140 * 140 *
82 Slovenia 1,960 2,000 * 149 Suriname 100 * 100 *
90 Estonia 1,291 1,366 151 Barbados 80 * 80 *
103 Bosnia-Herzegovina 920 * 950 * 156 Martinique 60 * 60 *
104 Moldova 876 * 905 * 157 Aruba 55 * 55 *
109 Latvia 702 * 772 * 159 St. Vincent 45 * 45 *
110 Georgia 720 * 750 * 160 Belize 40 * 40 *
111 North Macedonia 630 * 650 * 161 Grenada 30 * 30 *
115 Albania 560 * 580 * 162 St. Kitts 25 * 25 *
125 Cyprus 310 357 164 Antigua 20 * 20 *
127 Montenegro 300 * 310 * 165 Dominica 11 * 11 *
129 Armenia 234 281 169 Cayman Islands 5 * 5 *
132 Iceland 245 250 * TOTAL 588,905 616,961
133 Luxembourg 201 225 All figures in 1,000 hl/ Tất cả các số liệu nhân với 1.000 hl
Ranking by output quantity 2021/ Xếp hạng theo số lượng sản lượng năm 2021
* estimate / * ước tính
** USA including hard seltzer and flavored malt beverages/
** USA bao gồm hard seltzer và các thức uống từ mal

Sản lượng Bia thế giới 2020 – 2021 (Châu Phi, Châu Úc)
 
Africa – Châu Phi Australia/ Oceania – Châu ÚC
Ranking
Xếp hạng
Country
Quốc gia
2020 2021 Ranking
Xếp hạng
Country
Quốc gia
2020 2021
12 South Africa 26,000 * 31,000 * 23 Australia 16,580 * 16,830 *
20 Nigeria 18,800 * 19,400 * 71 New Zealand 2,930 2,900
31 Angola 9,000 * 11,000 * 108 Papua New Guinea 780 * 780 *
35 Ethiopia 10,600 8,950 * 139 Fiji Islands 200 * 180 *
36 Cameroon 6,500 7,200 140 Tahiti 200 * 180 *
49 Dem. Rep. of the Congo (Zaire) 4,300 4,700 * 144 New Caledonia 155 * 150 *
51 Tanzania 3,900 * 4,500 * 154 Solomon Islands 68 * 65 *
53 Kenya 4,500 * 4,300 * 155 Samoa 65 * 62 *
54 Mozambique 3,800 * 3,800 * 166 Vanuatu 10 * 9 *
56 Ivory Coast 3,400 3,600 TOTAL/ TỔNG CỘNG 20,988 21,156
57 Uganda 3,000 * 3,600 * Asian
61 Burkina Faso 3,000 3,400 Ranking
Xếp hạng
Country
Quốc gia
2020 2021
64 Congo (Brazzaville) 3,000 * 3,350 * 1 China 344,110 359,740
66 Ghana 3,000 * 3,300 7 Japan 46,874 44,561
73 Zambia 3,250 * 2,800 * 8 Vietnam 40,000 42,000
74 Namibia 2,200 * 2,700 * 18 Thailand 20,076 19,806
77 Burundi 2,400 * 2,400 * 26 Cambodia 14,000 16,000
79 Zimbabwe 2,200 * 2,200 * 27 India 14,230 15,000 *
80 Rwanda 2,200 * 2,200 * 29 Philippines 13,000 14,000
83 Tunisia 2,041 1,980 30 South Korea 14,430 13,380
86 Gabun 1,800 1,800 * 37 Kazakhstan 6,734 7,017
88 Algeria 1,350 1,500 44 Taiwan 5,424 5,462
92 Benin 1,215 1,300 * 47 Laos 4,500 5,000
94 Botswana 1,200 * 1,250 * 59 Myanmar 4,200 3,500
96 Togo 800 1,200 * 72 Uzbekistan 2,740 * 2,845 *
98 Madagascar 1,600 1,100 75 Malaysia 2,000 * 2,550
99 Malawi 1,050 * 1,050 * 81 Indonesia 2,000 2,000
105 Egypt 900 * 900 * 84 Nepal 1,750 * 1,900
107 Morocco 756 780 * 85 Singapore 1,750 * 1,900 *
117 Chad 465 500 * 91 Sri Lanka 1,300 * 1,300 *
120 Guinea Conakry 400 430 * 93 Israel 1,200 * 1,300 *
121 Mauritius 400 * 413 102 Iran 420 * 1,000 *
123 Lesotho 360 * 380 * 112 Mongolia 570 * 650 *
128 Equatorial Guinea 280 310 * 113 Azerbaijan 548 585 *
130 Eritrea 182 280 116 Bhutan 500 * 500 *
131 Central African Republic 260 250 * 118 Hong Kong 480 * 490
134 Réunion 250 * 220 * 119 Turkmenistan 490 * 485 *
135 Kingdom Eswatini 220 * 220 * 124 Kyrgyzstan 340 * 360
138 Mali 190 190 * 126 Tajikistan 370 * 345 *
142 Sierra Leone 170 * 170 * 136 Lebanon 210 * 210 *
145 Senegal 150 150 * 152 Pakistan 76 76 *
146 Liberia 145 150 * 153 Jordan 70 * 72 *
150 Seychelles 80 * 80 * 163 Bangladesh 20 * 20 *
158 Guinea Bissau 45 * 45 * 168 Palestine 5 * 5 *
167 Cape Verde 8 * 8 * TOTAL/ TỔNG CỘNG 544,417 564,059
170 Niger 65 0 WORLD
171 Gambia 30 0
172 São Tomé and Príncipe 20* 0
TOTAL/ TỔNG CỘNG 131,482 141,056 TOTAL/ TỔNG CỘNG 1,789,019 1,859,720

 
Châu Âu – Sự Phát triển sản lượng Bia 2020/2021
Sự phát triển theo châu lục


 

 
  2020
1,000 hL
2021
1,000 hL
2020
+/- % rel.
2021
+/- % rel.
European Union* 373,403 345,595 -7.0 % -7.4 %
Rest of Europe* 129,824 170,893 0.8 % 31.6 %
EUROPE TOTAL 503,227 516,488 -5.1 % 2.6 %
North America 353,387 361,132 -0.9 % 2.2 %
Central America/Caribbean 21,225 25,927 -7.0 % 22.2 %
South America 214,293 229,902 -6.7 % 7.3 %
AMERICA TOTAL 588,905 616,961 -3.3 % 4.8 %

*Vương quốc Anh rời EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, nhưng vẫn là thành viên của Thị trường chung EU cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong thống kê trên, Vương quốc Anh được phân loại là quốc gia châu Âu ngoài EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Do các nguồn dữ liệu thông tin mới bổ sung, nên sản lượng bia cho năm 2020 đã được điều chỉnh. Ví dụ, vào năm 2020, sản lượng bia không thấp hơn 5% so với cùng kỳ như tính toán ban đầu, mà thấp hơn 6,5%, với tổng sản lượng bia là 1.789.019 hl

Sản lượng bia thế giới năm 2021 chỉ tăng dưới 71 triệu hl so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng 4%.

Năm quốc gia sản xuất bia hàng đầu là Trung Quốc, Mỹ, Brazil, Mexico và Đức, có thể duy trì thị phần sản xuất bia toàn cầu và chiếm một nửa tổng sản lượng bia trong cả năm 2020 và 2021.

Vương quốc Anh (tăng 6,2 triệu hl), Tây Ban Nha (tăng 3,3 triệu hl) và Nga (tăng 2,6 triệu hl) chịu trách nhiệm chính trong việc ổn định sản lượng bia ở châu Âu. Tổng sản lượng của châu Âu tăng 13 triệu hl.

Ở châu Mỹ, Brazil (tăng 10,2 triệu hl) và Mexico (tăng 7,8 triệu hl) một lần nữa là các thị trường tăng trưởng. Nhìn chung, sản lượng ở châu Mỹ tăng 28 triệu hl.

Trung Quốc (tăng  15,6 triệu hl) là nước đóng góp chính vào mức tăng trưởng 20 triệu hl ở châu Á, trong khi Nhật Bản (giảm 2,3 triệu hl) và Hàn Quốc (giảm 1,1 triệu hl) làm giảm tác động tích cực của các nước khác như Việt Nam và Campuchia ( tăng 2mhl).

Sản lượng bia ở Châu Phi tăng 10 triệu hl. Các quốc gia độc lập một lần nữa vẽ nên một bức tranh đa dạng. Nam Phi (tăng 5m hl) và Angola (tăng 2mhl) chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất, trong khi Ethiopia, bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến, tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh (giảm 1,7 triệu hl).
 
Quá trình phát triển sản lượng Bia 2012 - 2021
 
 
Bốn mươi  nhà sản xuất bia Dẫn đầu Thế Giới:
 

 
Thống kê thể hiện 40 nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới hầu như không thay đổi vào năm 2021. Tây Âu là một trong những khu vực tiếp tục chịu các hạn chế liên quan đến COVID và hầu hết các nhà máy bia có trụ sở tại đây báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm, trong khi các khu vực khác hầu hết báo cáo sự cải thiện hơn so với năm 2020. Nhìn chung, tổng sản lượng của 40 nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới tăng khoảng 80 triệu hL vào năm 2021. Do đó, tổng thị phần của họ đã tăng lên 91,4%.

Hoạt động mua bán và nhập công ty chủ yếu tập trung vào việc hợp nhất các cổ phần thiểu số. Heineken mua lại phần lớn cổ phần tại United Breweries ở Ấn Độ và giành quyền kiểm soát Namibia Breweries bằng cách tiếp quản Distell Group. Kirin / Lion mua lại Bell’s Brewing, công ty tiên phong trong phân khúc bia thủ công của Mỹ, và củng cố vị trí dẫn đầu của phân khúc thị trường này bằng cách sáp nhập nó với New Belgium Brewing – một trong những công ty đã thuộc sở hữu của tập đoàn.

Vào tháng 3 năm 2022, Heineken và Carlsberg tuyên bố rút khỏi thị trường Nga do Nga xâm lược Ukraine. Vì lý do tương tự, AB InBev đã tiết lộ vào tháng 4 rằng họ sẽ bán cổ phần của mình trong một liên doanh với nhà máy bia Thổ Nhĩ Kỳ là Anadolu Efes hoạt động tại Nga.
 
 
 

Thị Phần sản lượng Bia Thế Giới 2020
 
Ranking
Xếp hạng
Brewery
Nhà sản xuất bia
Country
Quốc gia
Beer output 2020 in mill. Hl
Sản lượng bia năm 2020 (triệu HL)
Share of world beer production
Thị phần sản lượng bia thế giới
1 AB InBev Belgium 581.7 31.3 %
2 Heineken Netherlands 231.2 12.4 %
3 Carlsberg Denmark 119.6 6.4 %
4 China Res. Snow Breweries China 112.2 6.0 %
5 Molson Coors USA/Canada 84.0 4.5 %
6 Tsingtao Brewery Group China 76.0 4.1 %
7 Asahi Group Japan 57.4 3.1 %
8 BGI / Groupe Castel France 40.0 2.2 %
9 Efes Group Turkey 37.9 2.0 %
10 Yanjing China 33.5 1.8 %
11 Constellation Brands USA 32.6 1.8 %
12 Grupo Petrópolis Brasil 29.5 1.6 %
13 Kirin Japan 26.1 1.4 %
14 Diageo (Guinness) Ireland 21.0 1.1 %
15 CCU Chile 19.2 1.0 %
16 San Miguel Corporation Philippines 15.7 0.8 %
17 Saigon Beverage Corp. (SABECO) Vietnam 14.5 0.8 %
18 Grupo Mahou - San Miguel Spain 14.5 0.8 %
19 Singha Corporation Thailand 12.9 0.7 %
20 Pearl River China 12.8 0.7 %
21 Damm Spain 11.9 0.6 %
22 Radeberger Gruppe Germany 10.2 0.5 %
23 United Breweries Group India 9.3 0.5 %
24 TCB Beteiligungsgesellschaft mbH Germany 8.5 0.5 %
25 Oettinger Gruppe Germany 8.5 0.5 %
26 Suntory Japan 7.7 0.4 %
27 Sapporo Japan 7.3 0.4 %
28 Beer Thai (Chang) Thailand 7.2 0.4 %
29 Swinkels Family Brewers Netherlands 7.0 0.4 %
30 Krombacher Gruppe Germany 5.8 0.3 %
31 Paulaner Gruppe Germany 5.7 0.3 %
32 HiteJinro South Korea 5.4 0.3 %
33 Bitburger Braugruppe Germany 5.0 0.3 %
34 Olvi Group Finland 4.7 0.3 %
35 Estrella de Galicia Spain 4.4 0.2 %
36 Obolon Ukraine 4.2 0.2 %
37 Moscow Brewing Company Russia 4.1 0.2 %
38 Royal Unibrew Denmark 4.1 0.2 %
39 Hanoi Beverage Corp. (HABECO) Vietnam 3.6 0.2 %
40 Veltins Germany 3.1 0.2 %
TOTAL/ TỔNG CỘNG 1,699.9 91.4%
WORLD BEER PRODUCTION 2021
SẢN LƯỢNG BIA THẾ GIỚI NĂM 2021                                                                            
1,860.0 100.0%
 
Tổng hợp so sánh sản lượng alpha – acid
 
 
 
Dựa trên thông số tính toán nhu cầu alpha acid được xem xét liên tục. Khi đã xác định rằng khối lượng houblong  bia cần thiết cho các loại thủ công của Mỹ lớn hơn so với giả định ban đầu. Hơn nữa, đã có những thay đổi trong phạm vi các giống hoa houblong được sử dụng cho các loại bia thủ công, điều này cuối cùng đòi hỏi phải điều chỉnh giá trị axit alpha trung bình

Sản lượng hoa houblong và alpha acid trên mức trung bình từ niên vụ 2021 đã dẫn đến tình trạng cung vượt cầu trên thị trường. Vào năm 2021, nhu cầu từ ngành sản xuất bia phục hồi sau sự suy giảm vào năm 2020 và phù hợp với nhu cầu trước đại dịch COVID. Cuộc chiến ở Ukraine và những ảnh hưởng của nó ở Nga và Belarus sẽ dẫn đến sản lượng bia giảm và do đó cũng làm giảm sản lượng hoa bia theo yêu cầu của các nhà máy bia vào năm 2022.

Tình hình thị trường hoa houblong

Mùa vụ 2021 cho thấy diện tích hoa  houblong tăng lên trong vòng tám năm liên tiếp. Tuy nhiên, diện tích tăng chậm lại còn 0,8%. Tổng diện tích trồng hoa houblong trên toàn thế giới là 62.886 ha. Sản lượng hoa được thu hoạch trên diện tích đó là 130.803 tấn. Tổng sản lượng hoa  houblong trên toàn thế giới đạt được ở mức trung bình khá. Hơn nữa, hàm lượng axit alpha trung bình 10,8% (ToP) cho tất cả các giống được thu hoạch đã xác lập một mức kỷ lục mới. Trước đây chưa bao giờ đạt được mức trung bình alpha cao như vậy. Một lý do đáng kể cho sự gia tăng khối lượng axit alpha là sự gia tăng của hoa thơm giàu axit alpha tại Hoa Kỳ sử dụng trong phân khúc bia thủ công. Do đó, sự kết hợp giữa sản lượng thu hoạch tốt với lượng alpha acid kỷ lục đã ghi nhận là cao nhất. Khối lượng axit alpha thu hoạch là 14.173 tấn, tăng khoảng 1.500 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
 

 
Sau bảy năm mở rộng, diện tích trồng hoa bia ở Đức lần đầu tiên giảm trở lại vào năm 2021. Số diện tích trồng này giảm xuống còn 86 ha. Mặt khác, ở Hoa Kỳ (PNW), diện tích đã tăng thêm 903 ha. Kết quả là, diện tích ở Mỹ hiện nay gần 4.600 ha – lớn hơn so với ở Đức. Bất chấp đợt nắng nóng khắc nghiệt ở khu vực sản xuất PNW ở Hoa Kỳ, tổng sản lượng vẫn gần với mức trung bình dài hạn. Năng suất hoa houblong  là 2,1 tấn / ha. Ở Đức, năng suất trung bình là 2,32 tấn / ha, cao hơn mức trung bình của những năm gần đây. Điều này diễn ra tương tự đối với các giá trị axit alpha. Trong khi hàm lượng axit alpha của tất cả các giống ở Mỹ đều ở mức trung bình, hàm lượng alpha của tất cả các giống chính ở Đức đều cao hơn mức trung bình 5 và 10 năm qua. Ít nhất, đây là năm thứ hai liên tiếp đạt được mức alpha trung bình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng 5 trong số 10 năm vụ mùa gần đây nhất đều giảm cả về hàm lượng alpha và năng suất. Do hậu quả của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng và rủi ro đối với sản xuất và tiếp thị hoa  houblong  ngày càng tăng.

Hơn hai năm qua, thế giới phải sống chung với hiểm họa từ đại dịch COVID-19. Trong khi đó, các hạn chế đã được nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn ở nhiều quốc gia. Sản lượng bia thế giới phục hồi 4% vào năm 2021, nhưng không bằng mức đạt được vào năm 2019 trước đại dịch. Cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine đặt ra cho thế giới những thách thức mới. Ở Nga và Ukraine, khoảng 100 triệu hl bia được sản xuất và hơn 2 triệu hl nhập khẩu. Con số này tương đương với 5% tổng sản lượng bia được sản xuất trên toàn thế giới. Sự suy giảm sản lượng tiềm ẩn liên quan đến chiến tranh có mức độ tương tự như đại dịch gây ra. Tại thời điểm này, không thể cung cấp một dự báo chính xác về mức độ suy giảm sản lượng bia ở các quốc gia nói trên. Thị trường sẽ nhìn thấy thặng dư hoa houblong  trong năm thứ ba liên tiếp.
 

 
Với vụ mùa đạt được kết quả trong năm 2021 nên lượng hoa houblong  tồn đọng trên thị trường tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Giá hoa houblong trên thị trường trôi nổi giảm trong ba năm liên tiếp. Tuy nhiên, việc giảm giá chỉ giới hạn ở những giống đã được sản xuất dư trong vài năm. Ảnh hưởng của tình trạng cung vượt cầu này thể hiện rõ ràng nhất trên thị trường hợp đồng có kỳ hạn. Các đề nghị và yêu cầu hợp đồng đang giảm dần. Thời hạn hợp đồng đang trở nên ngắn hơn so với những kỳ vọng thông thường. Việc ngày càng có nhiều khách hàng hỏi về việc tái cấu trúc hợp đồng và trì hoãn các sản phẩm hoa houblong  đã được đặt hàng, là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu thấp hơn và lượng hàng tồn kho tăng thêm. Nhu cầu có thể sẽ vẫn sẽ thấp trong vài năm tới.
 
Nguồn tài liệu: Công ty TNHH Dịch vụ & Phát triển Đầu tư HMG
                                                       Biên dịch: Ms. Nguyễn Thị Nhung
                  Trưởng Ban Biên Tập: PGS.TS. Trương Thị Hòa
 

Các bài viết khác

Xem thêm

Kỹ thuật xử lý nước sử dụng cho công nghệ sản xuất Bia

Trong quy trình công nghệ sản xuất Bia. Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, nước chiếm 95% trong sản phẩm bia. Nước là chất xúc tác quá trình trao đổi chất, thực hiện các phản ứng động học, hóa học, lý học và vi sinh trong dây chuyền sản xuất bia và đồ uống nói chung.

Khmer Beverages tiếp tục đầu tư và tin cậy vào Krones

Khmer Beverages - nhà sản xuất bia và nước giải khát hàng đầu Campuchia đã mở rộng nâng công suất sản xuất và một lần nữa đưa hệ thống chế biến và dây chuyền chiết mới của Krones vào vận hành.

Hợp chất Phenolic trong Bia ngăn ngừa ung thư

Bia là sản phẩm đồ uống bổ dưỡng ngoài chức năng giải khát, bia còn là nguồn cung cấp polyphenols, từ malt (70-80%) và houblong (20-30%)

Dây chuyển chiết rót PET vô trùng đầu tiền của Coca-Cola Ấn Độ

Đối với đồ uống có độ axit thấp hoặc cao, có hoặc không có thịt quả trái cây dạng hạt hoặc sợi trong chai tròn hoặc vuông có nhãn quấn hoặc nhãn tròng: Dây chuyền vô trùng chiết lạnh của Krones chiết rót được với mức hiệu quả rất cao về tiết kiệm chi phí và năng lượng.

Tổng quan xu hướng sử dụng Bia tại châu Âu

Các nước Nam Châu Âu (Pháp, Hy Lạp, Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha) thường được coi là những quốc gia sản xuất rượu vang, tiêu thụ rượu vang, với chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải

Nhãn co thân tái chế chạy ổn định trên máy tốc độ cao của Krones

Krones và nhà sản xuất nhãn CCL cung cấp cho các công ty nước giải khát một phương án hoàn hảo để sản xuất các loại chai sử dụng nhãn co thân ở tốc độ cao một cách ổn định: máy Sleevematic TS và nhãn co thân EcoFloat.

Dây chuyền chiết chai công suất cao cho chai với nắp cài Swing

Dây chuyền chiết chai thủy tinh với nắp cài swing công suất cao không quá phổ biến trong ngành công nghiệp nước giải khát. Tuy nhiên, công ty bia Kulmbacher sẽ sớm có hai dây chuyền như thế.

Quảng cáo và mua tạp chí