Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện

01/11/2023 - 03:12 PM
160 lượt xem
Cỡ chữ

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” đã diễn ra thành công, tốt đẹp từ ngày 05 đến ngày 06/10/2023 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 400 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 ngàn lao động trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đẩy mạnh công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong ngành.

Hoạt động Công đoàn toàn ngành có những bước chuyển biến quan trọng, nhiều nội dung được triển khai đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hệ thống tổ chức CĐCTVN không ngừng được phát triển mạnh mẽ; hệ thống tổ chức công đoàn các cấp được củng cố, hoàn thiện về mô hình, tổ chức và nâng cao năng lực, đổi mới nội dung hoạt động; đa dạng về phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, người lao động; mọi hoạt động đều hướng về cơ sở và vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, qua đó từng bước đáp ứng được yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, hoạt động công đoàn đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của ngành Công Thương trong quá trình hội nhập và phát triển. Với những thành tích nổi bật trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, CĐCTVN và các cấp công đoàn trong ngành đã được Đảng, nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công Thương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại hội đã đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam xứng đáng với vị trí, vai trò của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân ngành Công Thương nói riêng và giai cấp công nhân Việt Nam nói chung.

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công Thương Việt Nam đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Trong đó, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời chịu tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới, các vấn đề xung đột toàn cầu vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư..., làm ảnh hưởng đối với hoạt động ngành Công Thương, tác động tới phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu.

Thứ nhất, tổ chức công đoàn cần thực hiện tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho mỗi đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật và tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, chú trọng đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng tập trung cho cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 06 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Thứ ba, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị để xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua và phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình của ngành và từng đơn vị, tạo động lực để các đoàn viên, người lao động tích cực thi đua, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của toàn ngành.

Thứ tư, phát huy vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đồng thời, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, nhất là về điều kiện làm việc, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động…

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trong đó, trọng tâm là thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy các cấp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra 38 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành; 12 đồng chí vào Ủy viên Ban Thường vụ; 11 đồng chí là Ủy viên Ủy ban kiểm tra; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Phan Văn Bản – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà Lê Thị Đức, ông Quách Văn Ngọc, ông Vũ Trường Sơn tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguyễn Tươi

Các bài viết khác

Xem thêm

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Đồ uống Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2026

Ngày 28/6/2024, Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Đồ uống Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024 – 2026) nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Thư ký Chi hội mới có đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo Chi hội phát triển.

Ngành Công Thương: Vượt qua thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước

Ngày 20/12/2023, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức trọng thể Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Bộ TN&MT công bố 2 tổ chức được ủy quyền tái chế sản phẩm, bao bì

Danh sách các tổ chức được công bố gồm có hai đơn vị: Công ty Cổ phần Tái chế bao bì - PRO Việt Nam và Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM).

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước.

Giải thưởng “Khoảnh khắc báo chí” còn nhiều tiềm năng để khai thác, phát triển...

hương trình Gala Báo chí 2023 - Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2022” lần thứ 5 đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu cũng như các nhà báo, tác giả đạt Giải nhờ sự chỉn chu, chuyên nghiệp của Ban Tổ chức, nhất là nội dung chương trình Lễ trao giải

Diễn đàn Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương năm 2023

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Thương mại điện tử và kinh tế số ngành Công Thương năm 2023 do Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức. Đây là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận về các sáng kiến hỗ trợ chuyển đổi số ngành Công Thương.

Hội thảo: “Chuyển đổi sản xuất xanh trong doanh nghiệp: Cơ hội, thách thức và kiến nghị”

Việc chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp là xu hướng tất yếu của sự phát triển, nó không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để xây dựng được chiến lược phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Diễn đàn kinh tế xanh 2023: Tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao năng lực bền vững của Việt Nam

Với chủ đề “Nâng cao năng lực bền vững của Việt Nam: Hợp tác châu Âu - Việt Nam thúc đẩy sáng kiến xanh”, Diễn đàn kinh tế Xanh 2023 đã được tổ chức chiều ngày 02/11 tại Hà Nội với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

80 doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm và Anuga 2023

Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, đơn vị này tổ chức đoàn gồm 80 doanh nghiệp tham dự Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Anuga 2023 (Anuga) diễn ra từ ngày 7-11/10/2023 tại Trung tâm Triển lãm Koelnmesse, thành phố Cologne, Đức.

Quảng cáo và mua tạp chí